Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO — informuję, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marzena Zaskórska, Gabinet Okulistyczny, ul. Karola Libelta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi świadczenia zdrowotnego, zgodnie z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO a w przypadku świadczenia objętego refundacja NFZ art. 9 ust. 2 lit.h RODO),
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta),
  • zapewnienia sprawnej opieki około obsługowej nad pacjentem w tym komunikacji w celu zarządzania grafikiem wizyt (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest organizacja świadczonych usług),
  • wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego),
  • obrony praw, dochodzenia lub ustalenia roszczeń (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie realizacja praw z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej).

 

III. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom, przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania, w szczególności takim jak, inne osoby wykonujące zawód medyczny, dostawcy wyrobów medycznych, laboratoria i pracownie okulistyczne, dostawcom usług prawnych i księgowych.

 

IV. Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dane osobowe zawarte w prowadzonej dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

V. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

VI. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi zdrowotnej.

 

VII. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.